کفش کارایمن - پوتین work safe

پوتین work safe

 

 

اهمیت پای شما به اندازه قلب شماست .

 

پوتین های ایمنی work safe به خاطر  بسته بودن پا، باعث عدم نفوذ گرد و خاک و ذرات ریز به داخل پا می شود.

 

 

 

Size : 39 - 45